Księgowość

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami naszego biura rachunkowego są zarówno spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo - księgową firm, na którą składają się: obsługa księgowa, obsługa kadrowo - płacowa oraz usługi doradcze.
 
 
Na życzenie Klienta oferujemy trzy formy prowadzenia ksiąg:

 • prowadzenie ksiąg w biurze FBR "Mazur i Partnerzy" (również "on - line"),
 • prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta - tę formę polecamy szczególnie Klientom posiadającym własny system komputerowy,
 • nadzór księgowy - możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli.


W ramach podpisanej umowy o prowadzenie ksiąg zobowiązujemy się do:

 • prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. ewidencjonowania w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • sporządzania sprawozdań dla celów statystycznych,
 • oceny w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich uwidocznienia w Księdze,
 • ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz wypełnianie w imieniu Zleceniodawcy miesięcznych deklaracji na te podatki, a także zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z zapisów w Księdze i innych niezbędnych informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę,
 • badania otrzymanych od Zleceniodawcę dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień,
 • informowania Zleceniodawcy o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Zleceniodawca obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,
 • brania udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez nas ksiąg,
 • udzielania ustnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego,
 • przekazywania niezbędnych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych.

Czynności księgowych skierowanych do prowadzenia ksiąg są nadzorowane przez biegłego rewidenta.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bliższymi szczegółami współpracy z nami w zakresie obsługi księgowej, prosimy o kontakt e-mail: anna.andrejczuk@mazuripartnerzy.pl