Audyt

Nasza oferta w zakresie audytu obejmuje:

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg ustawy o rachunkowości lub MSSF
 • Przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych
 • Audyty podatkowe
 • Audyty projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzają kilkuosobowe zespoły, kierowane przez doświadczonego biegłego rewidenta, w skład których wchodzą także specjaliści ds. podatków, aplikanci na biegłych rewidentów i asystenci. Biegły rewident jest dyspozycyjny dla badanego podmiotu gospodarczego począwszy od podpisania umowy do końca jej realizacji.

W trakcie badania służymy pełnym doradztwem ekonomiczno-finansowym i nie ograniczamy się jedynie do stwierdzeń faktów, ale na bieżąco wskazujemy nieprawidłowości i poprawność stosowania zapisów księgowych. Badanie sprawozdań finansowych jest prowadzone w oparciu o opracowaną przez nas dokumentację badania sprawozdań finansowych, obejmującą wstępny etap badania, analizę i ocenę systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej oraz badanie zasadnicze wraz z wnioskami z badania do opracowania raportu i opinii z badania.

Zapewniamy Państwu:
 • zachowanie w tajemnicy wszelkich uzyskanych w trakcie badania informacji dotyczących jednostki oraz kontrahentów z nią współpracujących;
 • sprawne i rzetelne przeprowadzenie badania zgodnie z:
  • Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
  • MSR oraz MSSF,
  • Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia dnia 7 maja 2009 r.,
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej;
 • udzielanie w trakcie trwania umowy wyjaśnień na zgłaszane przez pracowników jednostki zapytania wiążące się z przedmiotem naszej umowy.
Jeśli jesteście Państwo otrzymać szczegółową ofertę dotycząca badania sprawozdania finansowego prosimy o wypełnienie i odesłanie karty informacyjnej na adres: biuro@mazuripartnerzy.pl lub faks (85) 663 33 19

Karta Informacyjna (do pobrania)