Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo-płacowych prowadzimy dokumentację kadrową od umów o pracę począwszy, poprzez deklaracje ZUS i roczne deklaracje podatkowe dla pracowników po wypowiedzenia i rozwiązanie stosunku pracy oraz doradztwo w sprawach kadrowo płacowych.

Standardowe usługi w zakresie administracji płac obejmują:
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta (w tym przygotowanie listy podstawowej, list dodatkowych, list zaliczkowych)
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich), w tym: wystawianie umów zleceń, sporządzanie i dostarczanie informacji przeznaczonych dla pracowników: o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń
 • Rejestracja w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA)
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń
 • Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych w języku polskim
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-7)
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40),
 
Standardowe usługi w zakresie administracji kadr obejmują:
 • Przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych, jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku z upływającym terminem ich ważności
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność)
 • Sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych
 • Asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, PIP lub Urzędu Skarbowego
Na zlecenie Klienta świadczymy szereg usług dodatkowych.

Usługi dodatkowe obejmują:
 • Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, wyjaśnienie zawiadomień o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych, zwanych WDR z okresu poprzedzającego współpracę
 • Audyty kadrowe oraz płacowe, których celem jest kompleksowe zbadanie prawidłowości kalkulacji wynagrodzeń i naliczenia wszystkich obciążeń z tym związanych, w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych, na przykładzie analizy dokumentacji dotyczącej wskazanego przez Klienta okresu
 • Opracowanie m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, wzoru umowy o pracę z indywidualnymi zapisami dotyczącymi Klienta
 • Konsultacje telefoniczne lub e-mailowe w zakresie bieżącej działalności Zlecającego
 • Przygotowywanie indywidualnych szablonów raportów Excel zgodnie z wytycznymi Zlecającego
 • Szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zakres powyższych usług jest uzgadniany i realizowany z każdym Klientem indywidualnie i opcjonalnie może obejmować dowolne punkty. Podstawą każdej z realizowanych usług kadrowo-płacowych jest indywidualny projekt opracowany na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań Klienta.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bliższymi szczegółami współpracy z nami w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, prosimy o kontakt e-mail: biuro(at)mazuripartnerzy.pl