Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FBR „Mazur i Partnerzy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, adres biura: ul. Bagienna 1, tel. kontaktowy: 85 717 12 28 adres e-mail: biuro@mazuripartnerzy.pl

2.    Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :

a)      Dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,

b)       Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy  zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania usług zgodnie z umową.

d)      Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.

3.    Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa.

4.    Dane osobowe  będą przechowywane do czasu:

a)      W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.

b)      Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,

c)      Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,

5.    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

6.    W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

9.    Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

10.  Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

11.  W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.